Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě E-hodinky.eu podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Face Out s.r.o., se sídlem Zátiší 810/1, Ostrava 9, 709 00, IČ 28582195, DIČ CZ28582195, zapsáno Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 33122 (dále také „provozovatel“), a kupujícího (dále také „zákazník“). Veškeré vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí platným právem České republiky. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se tyto vztahy zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem podnikatel, pak se veškeré vztahy mezi ním a provozovatelem řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Jsem plátce DPH.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a akceptuje je v celém jejich znění. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Zboží lze objednávat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu E-hodinky.eu, a to prostřednictvím nákupního košíku. Veškeré objednávky jsou závazné. 
Odeslaná objednávka je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu, tj. okamžikem, kdy je zákazníkovi (kupujícímu) doručena elektronická odpověď, v níž prodávající potvrzuje objednávku.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, kterými jsou:
- kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení, doručovací adresa, email a telefonický kontakt),
- označení objednávaného výrobku (určené číslem, názvem a případně dalšími vlastnostmi výrobku jako jsou velikost apod.)
- způsob platby a dodání.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.
Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz „Ochrana osobních údajů“).
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Platební podmínky
Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty nezahrnující náklady na přepravu. Jsou vždy aktuální s výjimkou případů, kdy neurčitá třetí osoba neinformovala prodávajícího o změně ceny. Tyto případy budou řešeny individuální dohodou prodávajícího a zákazníka o způsobu stanovení ceny.

Kupní cenu kupující může uhradit těmito způsoby:
1.V hotovosti při osobním odběru zboží.
2.Dobírkou, tj. v hotovosti při převzetí zásilky od přepravce.
3.Bankovním převodem – tzn. bezhotovostní platbou předem na bankovní účet prodávajícího.
4.Rychlým bankovním převodem

Bankovním převodem: Zboží bude kupujícímu odesláno po připsání platby na účet prodávajícího. Při platbě předem na účet prodávající kupujícímu po objednání zboží potvrdí emailem jeho dostupnost a celkovou částku k převodu, a to obvykle nejpozději následující pracovní den. Kupující celkovou částku za objednané zboží uhradí nejpozději do 7 dnů od objednání, není-li s prodávajícím ujednáno jinak. Při nezaplacení zboží v uvedené lhůtě si prodávající vyhrazuje možnost zrušení objednávky.


Dodání zboží
Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.

Na výběr má:
1. Doručení prostřednictvím PPL (dále „doručovatel“) – dodací lhůta je 5 - 10 pracovních dní, pokud je zboží na skladě, přičemž dodavatel nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele. Jestliže si objednáte více druhů zboží s různými lhůtami expedice jako jednu objednávku, platí pro vyřízení celé objednávky lhůta nejdelší. Lze však také v případě zájmu sjednat postupné plnění. O předání zásilky doručovateli je zákazník informován prostřednictvím informačního emailu, příp. telefonicky na kontakt uvedený v objednávce. V případě, že zboží nebude skladem, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován emailem nebo telefonicky.

Při platbě dobírkou počíná lhůta expedice běžet následující pracovní den po objednání, při platbě bankovním převodem počíná lhůta expedice běžet následující pracovní den po připsání peněz na náš bankovní účet.

Běžné provozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) od 9 do 17 hod.

V případě doručení prostřednictvím PPL je k ceně zboží účtováno poštovné (tj. náklady na přepravu zboží). Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Při platbě předem na bankovní účet činí částka za poštovné 80 Kč, při platbě dobírkou činí 110 Kč. Pokud objednáte zboží v celkové hodnotě nad 5000 Kč, je poštovné zdarma. V případě osobního odběru zboží se poštovné neúčtuje. Balné není účtováno. Zboží je možné zaslat i do Slovenské republiky za poštovné ve výši 180 Kč při platbě předem na účet a 220 Kč při platbě na dobírku.
Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat obsahu.
Společně se zbožím zákazník obdrží daňový doklad, který slouží zároveň také jako záruční list. Tento doklad je zákazník povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží.


Nevyzvednutí zásilky
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazník má možnost uhradit pouze částku ve výši poštovného a balného a to do 7 pracovních dnů od vyzvání prodejcem a pokud tak neučiní, zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost také do 7 dnů požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 pracovních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku ve výši poštovného a balného.
V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, předáme pohledávku advokátní kancelář k právnímu řízení. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k již zmíněnému právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.


Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb
Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit za předpokladu, že:
- objednané zboží se přestalo vyrábět, změnila se cena zboží nebo objednané zboží není dlouhodobě dostupné.
- zákazník nedodržel Obchodní podmínky.
- zákazník v minulosti opakovaně nepřevzal zboží.

O zrušení objednávky ze strany provozovatele je tento povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.
Zákazník má právo zrušit objednávku v případě, že se změnila cena výrobku nebo není-li výrobek více než 3 týdny dostupný. Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu po přijetí objednávky. 
Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Zákazník může realizovat své právo osobním vrácením zboží prodávajícímu nebo doručením zboží prostřednictvím některého z přepravců na adresu Face Out, s.r.o., V Zátiší 810/1, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00. Aby bylo možno tomuto vyhovět, musí být splněny následující podmínky:

- Zboží, které budete předávat/odesílat zpět na adresu prodávajícího, musí být řádně zabaleno v originálním obalu, tak jak bylo doručeno, nesmí být použité ani poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství) a s originálním dokladem o koupi.
- Případné náklady spojené s doručením zboží hradí zákazník.
- Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
- Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese doručovatel.
- Částka za zboží bude vrácena bankovním převodem na účet sdělený zákazníkem podle Občanského zákoníku nejpozději do 30 dnů. Peníze složenkou nevracíme.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží, které vrací, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Reklamační řád
Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží.

Povinnost překontrolování zboží
Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, zákazník je oprávněn takové zboží nepřevzít a s pracovníkem přepravní společnosti sepsat protokol o nepřevzetí a následně o této skutečnosti informovat prodávajícího. V případě objevení vady na zboží, která vznikla při přepravě, je povinností zákazníka kontaktovat prodávajícího ihned po převzetí zásilky. V opačném případě se zákazník vystavuje nebezpečí, že nebude jeho reklamace uznána.
Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo pokud neobdržel se zásilkou fakturu, je povinen ihned informovat dodavatele. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.


Záruční doba
Záruční doba (tj. doba, po kterou je možno uplatnit reklamaci) je 24 měsíců a začíná běžet okamžikem převzetí zboží. Zboží není možné reklamovat po uplynutí doby použitelnosti.
Záruka se nevztahuje:
- na běžné opotřebení pásku, na oděr zlacení a barvy, na baterii hodinek,
- na vypadaný dekorační kamínek z pouzdra, pokud nebude dodán originální vypadnutý kamínek,
- na poškození vzniklá vodou, pokud nejde o hodinky určené k potápění (viz. Vodotěsnost hodinek),
- na vady vzniklé použitím zboží pro jiné účely, než ke kterým je určeno,
- na vady vzniklé nesprávným skladováním nebo manipulováním zboží,
- na vady způsobené doručovatelem (viz „Povinnost překontrolování zboží“). 
K reklamaci nelze přijmout zboží bez dokladu prokazující nákup u dodavatele.
Záruku nelze uplatnit, pokud jde o poškození vzniklá nehodou a z nedbalosti osob, které nejsou autorizovanými prodejci a servisními středisky.


Uplatnění reklamace
K reklamačnímu řízení bude přijato pouze zboží s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u dodavatele. Nesmí chybět žádná část zboží, nesmí být jakýmkoli způsobem poškozeno, znečištěno, potrháno či jinak deformováno. Reklamaci je možné uplatnit po předchozí telefonické nebo písemné domluvě v sídle prodávajícího: Face Out, s.r.o., V Zátiší 810/1, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00 telefon: +420 607 288 288, e-mail: info@e-hodinky.eu.
V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (např. charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.


Postup reklamace
Zákazník neprodleně informuje dodavatele o zjištění vadného stavu zboží.
Zákazník předá (příp. zašle) vadné zboží, doručený doklad a popis vady prodávajícímu.
Případné náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem.
V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30 denní lhůty o dalších 30 dnů.
Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
Způsob předání zboží po vyřízení reklamace je závislý na domluvě zákazníka a dodavatele. V případě, že k dohodě nedojde, je zákazník povinen vyzvednout si zboží na výše uvedené adrese sídla prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky zaslané na dobírku či doručované jiným způsobem, než je stanovený v těchto Obchodních podmínkách.
Za opravy, které nejsou kryty zárukou, můžeme požadovat poplatek, jehož výše je závislá na modelu hodinek či šperku a druhu opravy. O výši poplatku Vás budeme v předstihu informovat.
Reklamační řád je v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.


Ochrana osobních údajů
Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Informace poskytnuté v rámci objednávkového procesu nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří nejnutnější informace předané externím dopravcům a portálu Heuréka (viz. Heuréka! – Ověřeno zákazníky). Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formuláři „Košík“. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje tento výmaz bez zbytečného odkladu provést.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách E-hodinky.eu z v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu E-hodinky.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.listopadu 2013.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.


Face Out s.r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ 28582195

Copyright © 2017 E HODINKY    I    gsm: 776 776 368    I    e.mail: obchod@e-hodinky.eu    I    internet: www.e-hodinky.eu
OBCHODNÍ PODMÍNKY

DOPRAVA

O NÁS

KONTAKT

PARTNERSKÉ WEBY
01 I 02 I 03 I 04 I 05

ZPĚTNÉ ODKAZY
01 I 02 I 03 I 04 I 05